PRIVACYBELEID VAN EASYKLIMA.COM

INHOUDSOPGAVE:

  1. ALGEMENE BEPALINGEN
  2. REDENEN VOOR GEGEVENSVERWERKING
  3. DOEL, GRONDSLAG EN DUUR VAN DE VERWERKING OP DE WEBSITE
  4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS OP DE WEBSITE
  5. PROFILERING OP DE WEBSITE
  6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
  7. WEBSITE COOKIES EN ANALYTICS
  8. SLOTBEPALINGEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid van de Website dient uitsluitend ter informatie, hetgeen betekent dat het geen verplichtingen schept voor de ontvangers van de diensten of de klanten van de Website. Het privacybeleid bevat voornamelijk regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder op de Website, met inbegrip van de gronden, doeleinden en duur van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen, alsmede informatie over het gebruik van cookies en analytische instrumenten op de Website.

1.2. De beheerder van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld is

Perfect Sale Sp. z o.o. Solec 18/B21, Warschau, Polen E-mail: [email protected] ; NIP: 7011112775; VAT: PL7011112775 ; Share capital 5000zł , e-mail adres: [email protected] – hierna te noemen de “Controller” en zijnde tegelijkertijd de Website Service Provider en de Verkoper.

1.3. De persoonsgegevens op de Website worden door de Verantwoordelijke verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – hierna de “GDPR” of de “GDPR-verordening” genoemd. Officiële tekst van de GDPR-verordening: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Het gebruik van de Website, met inbegrip van het doen van aankopen, is vrijwillig. Ook het verstrekken van persoonsgegevens door de ontvanger van de dienst of de klant die de Website gebruikt, is vrijwillig, met twee uitzonderingen: (1) Sluiting van overeenkomsten met de verantwoordelijke – indien de persoonsgegevens die nodig zijn voor de sluiting en uitvoering van de verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van de elektronische dienst met de verantwoordelijke niet worden verstrekt in de gevallen en in de mate die op de Website, in de voorwaarden van de Website en in dit privacybeleid zijn gespecificeerd, kan die overeenkomst niet worden gesloten. Het verstrekken van persoonsgegevens is in dit geval een contractuele verplichting, en indien de betrokkene een bepaalde overeenkomst met de verantwoordelijke voor de verwerking wenst te sluiten, is hij/zij verplicht de vereiste gegevens te verstrekken. Telkens wordt vooraf op de Website en in de algemene voorwaarden van de Website aangegeven welke gegevens vereist zijn om een overeenkomst te sluiten; (2) wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking – het verstrekken van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit algemeen bindende wettelijke voorschriften die de verantwoordelijke voor de verwerking verplichten tot het verwerken van persoonsgegevens (bv. verwerking van gegevens ten behoeve van het voeren van een fiscale of boekhoudkundige administratie) en indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking deze verplichtingen niet nakomen.

1.5. De verantwoordelijke voor de verwerking moet bijzondere zorg besteden aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen en moet er met name voor zorgen dat de door hem verzamelde gegevens: (1) rechtmatig worden verwerkt; (2) voor welbepaalde, legitieme doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; (3) in wezen nauwkeurig en adequaat zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; (4) niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking noodzakelijk is; en (5) worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

1.6. Gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst, treft de verantwoordelijke voor de verwerking passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking overeenkomstig deze verordening wordt uitgevoerd en om dit te kunnen aantonen. Deze maatregelen worden zo nodig herzien en bijgewerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking past technische maatregelen toe om te voorkomen dat onbevoegden elektronisch verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

1.7. Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die in dit Privacybeleid voorkomen en met een hoofdletter beginnen (bijv. Verkoper, Website, Elektronische dienst) worden begrepen overeenkomstig hun definitie in de Algemene Voorwaarden van de Website die beschikbaar zijn op de Website.

2. GRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2.1. De verantwoordelijke voor de verwerking is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken in de gevallen en voor zover aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden; (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; (3) verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen of (4) verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van de persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene minderjarig is.

2.2. Voor de verwerking van persoonsgegevens door de Controller is telkens het bestaan vereist van ten minste één van de in punt 2.1 van het Privacybeleid genoemde gronden. Specifieke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van diensten en klanten van de website door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangegeven in het volgende punt van het privacybeleid – met verwijzing naar een bepaald doel van de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

3. DOEL, GRONDSLAG EN DUUR VAN DE VERWERKING OP DE WEBSITE

3.1. In elk geval vloeien het doel, de grondslag en de duur en de ontvangers van de door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkte persoonsgegevens voort uit de activiteiten die door de respectieve ontvanger van de dienst of klant op de website of door de verantwoordelijke voor de verwerking worden ondernomen.

3.2. De verantwoordelijke voor de verwerking mag persoonsgegevens binnen de Website verwerken voor de volgende doeleinden, op de gronden en gedurende de termijnen die in de onderstaande tabel zijn aangegeven:

Doel van de gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor verwerkingBewaartermijn van de gegevens
Uitvoering van een verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van de elektronische dienst, of het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van de bovengenoemde overeenkomstenArt. 6 para. 1, onder b), van de GDPR-verordening (uitvoering van een overeenkomst) – verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering, beëindiging of andere afloop van de gesloten Verkoopovereenkomst of Elektronische dienstenovereenkomst.
Direct marketingArt. 6 para. 1 (f) van de GDPR-verordening (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking) – de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, bestaande in de zorg voor de belangen en het goede imago van de verantwoordelijke voor de verwerking, haar website en het streven naar verkoop van de producten. De gegevens worden bewaard zolang het door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde wettelijk gerechtvaardigde belang bestaat, maar niet langer dan gedurende de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke tegen de betrokkene wegens de economische activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met het verrichten van zakelijke activiteiten is drie jaar, en voor de verkoopovereenkomst – twee jaar). De verantwoordelijke voor de verwerking mag de gegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden in geval van een effectief bezwaar van de betrokkene.
MarketingArt. 6 para. 1, onder a), van de GDPR-verordening (toestemming) – de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking voor dit doel intrekt.
Oordeel van de klant over de gesloten verkoopovereenkomstArt. 6 para. 1, onder a), van de GDPR-verordening – de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens voor het uitbrengen van een advies De gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking voor dit doel intrekt.
BoekhoudingArt. 6 para. 1 (c) van de GDPR-verordening in samenhang met art. 74 lid 2 van de Comptabiliteitswet van 30 januari 2018. (Staatsblad 2018, punt 395 zoals gewijzigd) – de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen De gegevens worden bewaard gedurende de periode die de wet inzake de boekhouding voorschrijft (5 jaar, te rekenen vanaf het begin van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar waarop de gegevens betrekking hebben).
Vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen die de controller kan doen gelden of die tegen de controller kunnen worden ingesteldArt. 6 para. 1, onder f), van de GDPR-verordening (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking) – de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, namelijk de vaststelling, uitvoering of verdediging van vorderingen die door de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden ingesteld of die tegen de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden ingesteld De gegevens worden bewaard gedurende het bestaan van het door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde wettelijk gerechtvaardigde belang, doch niet langer dan gedurende de verjaringstermijn van vorderingen die tegen de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden ingesteld (de basisverjaringstermijn voor vorderingen tegen de verantwoordelijke voor de verwerking is zes jaar).
Het gebruik van de website en het zorgen voor de goede werking ervanArt. 6 para. 1 (f) van de GDPR-verordening (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking) – de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, bestaande in de exploitatie en het onderhoud van de website.De gegevens worden bewaard zolang het door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde wettelijk gerechtvaardigde belang bestaat, maar niet langer dan gedurende de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke tegen de betrokkene op grond van de economische activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met het verrichten van zakelijke activiteiten is drie jaar, en voor de verkoopovereenkomst – twee jaar).
Bijhouden van statistieken en analyses van websiteverkeerArt. 6 para. 1 (f) van de GDPR-verordening (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking) – de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, bestaande uit statistieken en analyse van het verkeer op de website om de werking van de website te verbeteren en de verkoop van de producten te verhogen.De gegevens worden bewaard zolang het door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde wettelijk gerechtvaardigde belang bestaat, maar niet langer dan gedurende de verjaringstermijn van de vorderingen van de verantwoordelijke tegen de betrokkene op grond van de economische activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met het verrichten van zakelijke activiteiten is drie jaar, en voor de verkoopovereenkomst – twee jaar).

4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS OP DE WEBSITE

4.1. Voor de goede werking van de Website, met inbegrip van de uitvoering van de gesloten Verkoopovereenkomsten, is het noodzakelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van diensten van externe entiteiten (zoals bijvoorbeeld softwareleverancier, koerier of betalingsverwerker). De Verwerkingsverantwoordelijke maakt alleen gebruik van de diensten van subverwerkers die voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking om te voldoen aan de vereisten van de GDPR-verordening en om de rechten van de betrokkenen te beschermen.

4.2. Persoonsgegevens kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een derde land, waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking ervoor zorgt dat dit in dat geval gebeurt met betrekking tot een land dat een passend beschermingsniveau waarborgt – in overeenstemming met de GDPR-verordening en, in het geval van andere landen, dat de doorgifte plaatsvindt op basis van standaardclausules inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de betrokkene een kopie van zijn gegevens kan krijgen. De Verwerkingsverantwoordelijke draagt de verzamelde persoonsgegevens alleen over indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het gegeven doel van de verwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid.

4.3. Doorgifte van gegevens door de verantwoordelijke vindt niet in alle gevallen plaats en niet aan alle in het privacybeleid aangegeven ontvangers of categorieën ontvangers – de verantwoordelijke geeft de gegevens alleen door als dat nodig is voor de uitvoering van een bepaald doel van de verwerking van persoonsgegevens en alleen voor zover dat nodig is voor die uitvoering.

4.4. De persoonsgegevens van de ontvangers van diensten en klanten van de website kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

1.1.1.vervoerders – in het geval van de Klant die de koerier gebruikt voor de levering van Producten in het kader van de Website, stelt de Controller de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan de geselecteerde koerier die de verzending in opdracht van de Controller uitvoert, voor zover dit nodig is om de levering van het Product aan de Klant uit te voeren.

1.1.2.entiteiten die elektronische of kredietkaartbetalingen verwerken – in het geval van de Klant die de elektronische of kredietkaartbetalingsmethode onder de Website gebruikt, stelt de Controller de verzamelde persoonsgegevens van de Klant op verzoek van de Controller beschikbaar aan een geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen onder de Website verwerkt, voor zover dit nodig is om de door de Klant verrichte betaling te verwerken.

1.1.3.crediterende entiteiten – in het geval van de Klant die de betaling in termijnen onder de Website gebruikt, stelt de Controller de verzamelde persoonsgegevens van de Klant op verzoek van de Controller beschikbaar aan een geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen onder de Website verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is om de betaling door de Klant af te handelen.

1.1.4.aanbieder van een opiniepeilingssysteem – in het geval van de Klant die ermee heeft ingestemd een mening te geven over de gesloten Koopovereenkomst, stelt de Controller de verzamelde persoonsgegevens van de Klant op verzoek van de Controller beschikbaar aan een geselecteerde entiteit die een opiniepeilingssysteem aanbiedt over de via de Website gesloten Koopovereenkomsten, voor zover dat nodig is om de Klant met behulp van het opiniepeilingssysteem een mening te geven.

1.1.5.dienstverleners die de controller voorzien van technische, IT- en organisatorische oplossingen waarmee de controller zijn bedrijf kan runnen, met inbegrip van de website en de elektronische diensten die door middel daarvan worden geleverd (met name leveranciers van computersoftware voor het runnen van de website, leveranciers van e-mail en hosting, en leveranciers van software voor bedrijfsbeheer en technische ondersteuning voor de controller) – de controller zal de verzamelde persoonsgegevens van de klant alleen beschikbaar stellen aan de gekozen leverancier die namens hem optreedt in het geval en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het gegeven doel van gegevensverwerking in overeenstemming met dit privacybeleid.

1.1.6.aanbieders van boekhoudkundige, juridische en adviesdiensten die de verantwoordelijke voor de verwerking ondersteuning bieden (met name een accountantskantoor, een advocatenkantoor of een incassobureau) – de verantwoordelijke voor de verwerking stelt de verzamelde persoonsgegevens van de klant alleen beschikbaar aan de geselecteerde aanbieder die namens hem optreedt, in het geval en voor zover dit noodzakelijk is om het gegeven doel van de gegevensverwerking overeenkomstig dit privacybeleid te verwezenlijken.

1.1.7.(bijv. inloggen met inloggegevens van sociale netwerken) en de persoonsgegevens van de bezoeker voor dit doel door te geven aan deze aanbieders, waaronder:

1.1.7.1Facebook Ireland Ltd. – de controller maakt gebruik van Facebook social plug-ins op de Website (bijv. knop Like, knop Share of inloggen met Facebook credentials) en verzamelt en verstrekt daarom de persoonsgegevens van de Klant die de Website gebruikt aan Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) in de mate en in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op:  (deze gegevens omvatten informatie over uw activiteiten op de Website, inclusief informatie over uw activiteiten op de Website. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) in de mate en overeenkomstig het privacybeleid dat beschikbaar is op: https://www.facebook.com/about/privacy/ (deze gegevens omvatten informatie over uw activiteiten op de Website, met inbegrip van informatie over uw apparaat, de sites die u bezoekt, uw aankopen, de advertenties die u ziet en hoe u de diensten gebruikt – ongeacht of u een Facebook-account hebt en bij Facebook bent ingelogd).

5. PROFILERING OP DE WEBSITE

5.1. De GDPR-verordening legt de verantwoordelijke voor de verwerking de verplichting op informatie te verstrekken over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in art. 22 para. 1 en 4 van de GDPR-verordening, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de modaliteiten van die besluitvorming, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. Met het oog hierop verstrekt de verantwoordelijke voor de verwerking in dit punt van het privacybeleid informatie over mogelijke profilering.

5.2. De Beheerder mag profilering op de Website gebruiken voor direct marketingdoeleinden, maar beslissingen die de Beheerder op basis daarvan neemt, hebben geen betrekking op het sluiten of weigeren van de Koopovereenkomst of de mogelijkheid om gebruik te maken van de Elektronische diensten op de Website. Het gebruik van profilering op de Website kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een persoon korting krijgt, een kortingscode krijgt toegestuurd, wordt herinnerd aan onafgeronde aankopen, een Product krijgt aangeboden dat mogelijk aansluit bij zijn/haar interesses of voorkeuren, of betere voorwaarden krijgt aangeboden in vergelijking met het standaardaanbod van de Website. Ondanks de profilering is het de persoon die vrij beslist of hij/zij gebruik wenst te maken van de aldus ontvangen korting of betere voorwaarden en een aankoop doet op de Website.

5.3. Profilering op de Website bestaat in de automatische analyse of voorspelling van het gedrag van een bepaalde persoon op de Website, bijvoorbeeld door een bepaald product aan het winkelwagentje toe te voegen, door een bepaalde productpagina op de Website te bekijken of door de geschiedenis van de tot dan toe op de Website gedane aankopen te analyseren. De voorwaarde voor dergelijke profilering is dat de verantwoordelijke voor de verwerking over de persoonsgegevens van de betrokken persoon beschikt om hem bijvoorbeeld een kortingscode te kunnen toesturen.

5.4. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

6.1. Recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdracht – de betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens te verzoeken, deze te rectificeren, te verwijderen (“recht om te worden vergeten”) of de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om de gegevens over te dragen. De gedetailleerde voorwaarden voor de uitoefening van bovengenoemde rechten staan vermeld in art. 15-21 van de GDPR-verordening.

6.2. Recht om toestemming te allen tijde in te trekken – de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming (overeenkomstig art. 6 para. 1 (a) of art. 9, lid 2, onder a), van de GDPR-verordening) heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

6.3. Recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan – de betrokkene wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, heeft het recht een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan op de wijze en in de vorm als bepaald in de bepalingen van de GDPR-verordening en het Poolse recht, met name de wet op de bescherming van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

6.4. Recht van bezwaar – de betrokkene heeft het recht te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 para. 1 (e) (algemeen belang of taken) of (f) (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking), met inbegrip van profilering op grond van deze bepalingen. In dat geval mag de verantwoordelijke voor de verwerking dergelijke persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

6.5. Recht van bezwaar tegen direct marketing – indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

6.6. Om de in dit punt van het Privacybeleid bedoelde rechten uit te oefenen, kan men contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door een relevant bericht schriftelijk of per e-mail te sturen naar het adres van de Verwerkingsverantwoordelijke dat aan het begin van het Privacybeleid staat vermeld of door gebruik te maken van het contactformulier dat op de Website beschikbaar is.

7. WEBSITE COOKIES EN ANALYTICS

7.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een server worden verzonden en op de computer van de websitebezoeker worden opgeslagen (bijvoorbeeld op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone, afhankelijk van het apparaat waarmee de Website wordt bezocht). Gedetailleerde informatie over cookies en de geschiedenis van hun ontwikkeling vindt u onder meer hier: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Cookies die door de Website kunnen worden verzonden, kunnen worden onderverdeeld in verschillende types, volgens de volgende criteria:

Volgens de leverancier: eigen (gemaakt door de website van de controller) en van derden (anders dan de controller)Volgens de opslagperiode op het apparaat van de bezoeker die de website bezoekt: sessie (opgeslagen totdat u uitlogt op de website of uw webbrowser sluit) en permanent (opgeslagen gedurende een specifieke periode die wordt bepaald door de parameters van elk bestand of totdat u het bestand handmatig verwijdert).Volgens het doel van hun gebruik: essentieel (om de goede werking van de Website mogelijk te maken), functioneel/preferentieel (zodat de Website zich kan aanpassen aan de voorkeuren van de bezoeker), analytisch en performant (verzamelen van informatie over hoe de Website wordt gebruikt),marketing, reclame en sociaal netwerk (verzamelen van informatie over een bezoeker van de Website om advertenties aan die persoon te tonen, deze te personaliseren, de doeltreffendheid te meten en andere marketingactiviteiten uit te voeren, ook op andere websites dan de Website, zoals sociale netwerksites of andere sites die tot dezelfde reclamenetwerken behoren als de Website).

7.3. De Controller mag de gegevens in Cookies verwerken wanneer bezoekers de Website gebruiken voor de volgende specifieke doeleinden:

Doeleinden van cookies op de website van de Controllerde ontvangers van de Dienst te identificeren als zijnde ingelogd op de Website en te laten zien dat zij ingelogd zijn (essentiële cookies)
 het onthouden van de Producten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om de Bestelling te plaatsen (essentiële Cookies)
 het opslaan van gegevens van ingevulde bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de Website (essentiële en/of functionele/preferentiële cookies)
 het aanpassen van de inhoud van de Website aan de individuele voorkeuren van de ontvanger van de Dienst (bijv. wat betreft kleuren, lettergrootte, paginaopmaak) en het optimaliseren van het gebruik van de pagina’s van de Website (functionele/preferentiecookies)
 het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de Website (analytische en prestatiecookies)
 het weergeven en weergeven van advertenties, het beperken van het aantal keren dat advertenties worden weergegeven en het negeren van advertenties die de ontvanger van de Dienst niet wenst te zien, het meten van de doeltreffendheid van advertenties en het personaliseren ervan, d.w.z. het bestuderen van de gedragskenmerken van bezoekers van de Website door hun handelingen anoniem te analyseren (bijv. herhaald bezoek aan bepaalde pagina’s, trefwoorden, enz.) om hun profiel op te stellen en hen advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op hun verwachte interesses, ook wanneer zij andere websites van het advertentienetwerk van Google Ireland Ltd. en Facebook Ireland Ltd. bezoeken. (cookies voor marketing, reclame en sociale netwerken)

7.4. Het controleren in de meest gebruikte webbrowsers welke cookies (inclusief de duur van de cookies en hun provider) op een bepaald moment door de Website worden verzonden, is mogelijk op de volgende manier:

Chroom: (1) in de adresbalk, klik op het slotje links, (2) ga naar het tabblad “Cookies”.Firefox: (1) klik in de adresbalk op het schildje aan de linkerkant, (2) ga naar het tabblad “Toegestaan” of “Geblokkeerd”, (3) klik op “Cross-site tracking cookies”, “Social media trackers” of “Tracking content”.Internet Explorer: (1) klik op het menu “Extra”, (2) ga naar het tabblad “Internetopties”, (3) ga naar het tabblad “Algemeen”, (4) ga naar het tabblad “Instellingen”, (5) klik op het vakje “Bestanden weergeven”.
Opera: (1) in de adresbalk, klik op het slotje links, (2) ga naar het tabblad “Cookies”.Safari: (1) klik op het menu “Voorkeuren”, (2) ga naar het tabblad “Privacy”, (3) klik op het vakje “Websitegegevens beheren”.Ongeacht de browser, met behulp van de beschikbare tools, bijvoorbeeld op: https://www.cookiemetrix.com/ of: https://www.cookie-checker.com/

7.5. De meeste webbrowsers accepteren standaard de opslag van Cookies. U kunt de voorwaarden voor het gebruik van Cookies bepalen via de instellingen van uw browser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het opslaan van Cookies gedeeltelijk (bijv. tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen – in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor sommige functionaliteiten van de Website (het is bijvoorbeeld mogelijk dat de bestelprocedure via het bestelformulier niet kan worden gevolgd omdat de Producten in het winkelwagentje tijdens de volgende stappen niet worden onthouden).

7.6. Uw browserinstellingen voor cookies zijn belangrijk voor uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze Website – volgens de geldende regelgeving kan een dergelijke toestemming ook worden gegeven via uw browserinstellingen. Gedetailleerde informatie over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen en hoe u ze zelf kunt verwijderen in de meest populaire webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van uw webbrowser en op de volgende pagina’s (klik gewoon op de link):

7.7. De beheerder kan op de website gebruikmaken van Universal Analytics-diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Deze diensten helpen de beheerder om statistieken bij te houden en het verkeer op de Website te analyseren. De verzamelde gegevens worden verwerkt als onderdeel van de bovengenoemde diensten om statistieken te genereren om de Website te helpen beheren en het verkeer op de Website te analyseren. Deze gegevens worden geaggregeerd. Wanneer de bovengenoemde diensten op de Website worden gebruikt, verzamelt de Beheerder gegevens zoals de bron en het medium van verwerving van de bezoekers van de Website en hun gedrag op de Website, informatie over de apparaten en browsers die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, IP en domein, geografische gegevens en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses.

7.8. De betrokkene kan de verstrekking van informatie aan Google Analytics over zijn/haar activiteiten op de Website eenvoudig blokkeren – hiervoor kunt u bijvoorbeeld een browser add-on van Google Ireland Ltd. installeren, beschikbaar op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.                 In verband met het gebruik door de Beheerder van reclame- en analysediensten van Google Ireland Ltd. op de Website, wijst de Beheerder erop dat volledige informatie over de beginselen van de verwerking van gegevens van bezoekers van de Website (met inbegrip van in Cookies opgeslagen informatie) door Google Ireland Ltd. te vinden is in het privacybeleid van Google dat beschikbaar is op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10. De controller kan op de website gebruikmaken van de Facebook Pixel-dienst van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Deze dienst helpt de Controller de effectiviteit van advertenties te meten en te analyseren welke acties bezoekers van de Website ondernemen, en advertenties te tonen die op deze personen zijn afgestemd. Gedetailleerde informatie over de werking van de Facebook-pixel vindt u op: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11. U kunt de werking van de Facebook-pixel beheren via de advertentie-instellingen in uw Facebook.com-account: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1. De Website kan links naar andere websites bevatten. De Beheerder dringt er bij u op aan om, wanneer u naar andere sites gaat, het daar vastgestelde privacybeleid te lezen. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Website van de Controller.

Cookies voorkeuren

U kunt het gebruik van alle cookies en soortgelijke technologieën accepteren, aanpassen of weigeren. U kunt gedetailleerde keuzes maken met behulp van de onderstaande opties. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment wijzigen.